Slovakia People Search

People Search Slovakia


Zoznamst welcomes all your suggestions and remarks concerning the quality, accessibility and use of this service, which you may send to our address: tel-zoznam@st.sk. These will be used as a basis for an improvement of the service provided. In the event that the published data does not correspond with the actual, you may ask for its modification, which will be gradually incorporated into the directory.

Important notice: Change of user or name of an individual or company needs to be reported personally or in writing to the Infotel customer contact points of Slovenské telekomunikácie or in the sale and technical centre of Slovenské telekomunikácie, a.s.

People Search Slovakia

For replies to your questions and remarks concerning other services and the web pages of Slovenské telekomunikácie, a.s., please, contact us at: marketing@telecom.sk

SK Uvítame všetky vaše návrhy a pripomienky na kvalitu, dostupnost a používanie tejto služby, ktoré môžete zasielat na adresu tel-zoznam@st.sk. Tieto budú slúžit ako podklad pre skvalitnenie poskytovanej služby. V prípade, že sa uverejnené údaje nezhodujú so skutocnostou, môžete požiadat o ich opravu a tá bude do zoznamu postupne zapracovaná.

Dôležité upozornenie: Zmenu užívatela alebo mena právnickej alebo fyzickej osoby je potrebné nahlásit osobne alebo písomne na zákazníckom mieste Slovenských telekomunikácií Infotel alebo na odbytovom obchodno-technickom stredisku Slovenských telekomunikácií, a. s. Otázky a pripomienky týkajúce sa iných služieb a stránok Slovenských telekomunikácií, a. s., vám budú zodpovedané na adrese: marketing@telecom.sk

People Search Global© https://www.people-search-global.com 2003-2020