People Search Denmark

People Searching in Denmark


This site is the Danish 'yellow pages' providing free searches for firms (firma), people (mennesker), addresses (adresser) and phone numbers (telefonnumre). It includes a topographical map (of sorts), travel routes (by bus, car, metro and ferry) as well as live-traffic conditions.

No Charge Search for Businesses, Persons, Addresses and Telephone Numbers

 1. In the search box on degulesker.dk type the name of the business or individual, the address or phone number. For a large number of returns and possible matches use only a last name. For a search for a specific person enter a more complete name.
 2. Click on the 'spyglass icon' to conduct the search:

Find a Home Address

 1. In the search box on degulesker.dk type the name of the business or individual or complete address.
 2. Click on 'Kort' to view a map.
 3. Click on 'Ruteplan' to view a route plan (with directions).
 4. Hold the left-mouse button down and move the mouse to drag the view.
 5. Click on the + and - signs at the lower right to zoom in and out.

On the display of search results, in the upper-right corner, options are provided for an aerial view (luftfoto) or a map with main roads and town names.

Denmark Yellow Pages

The Degulesider database contains both business and personal listings so the 'yellow pages' are published information about businesses (or firms). The search procedure is the same:

 1. In the search box on degulesker.dk type the name of the business. (It may be necessary to try name variations for a correct match.)
 2. Click on 'Kort' to view a map.
 3. Click on 'Ruteplan' to view a route plan (with directions).
 4. Hold the left-mouse button down and move the mouse to drag the view.
 5. Click on the + and - signs at the lower right to zoom in and out.

Denmark Phone Book in English

The site of course is written in Danish only (de gule sider = the yellow pages; navnebog = name directory) but using Google Chrome, the pages can be translated by right clicking on any page and selecting the translation option.

The Denmark Search Pages Website is provided by TDC - Tele Online, whose website provides some pages along with the predominantly Danish text. In addition to the Pages, TDC also handles cable TV, mobile phones, data mining, and a Danish Buyer and Guide. TDC's website provides links to a product catalog, other services, maps & directions, online advertising, businesses, catalogue of email addresses, international people and search sites, international map sites, and activities and industries. The primary service provider on the home page is TDC A/S and the subsidiaries in the TDC Group, including TDC Totalløsninger A/S (TDC Solutions) and TDC Internet A/S Denmark.

Dette websted er de danske "gule sider", der giver gratis søgninger til firmaer, firmaer, adresser (adresser) og telefonnumre (telefonnumre). Det omfatter et topografisk kort (af sorter), rejseluter (med bus, bil, metro og færge) samt live-trafikforhold.

Ingen debitering Søg efter virksomheder, personer, adresser og telefonnumre

 1. Indtast navnet på virksomheden eller personen, adressen eller telefonnummeret i søgefeltet på degulesker.dk. For et stort antal afkast og mulige kampe bruger kun et efternavn. For en søgning efter en bestemt person indtast et mere komplet navn.
 2. Klik på 'spyglass ikon' for at gennemføre søgningen:

Find en hjemmeadresse

 1. Indtast navnet på virksomheden eller den enkelte eller komplette adresse i søgefeltet på degulesker.dk.
 2. Klik på 'Kort' for at se et kort.
 3. Klik på 'Ruteplan' for at se en ruteplan (med anvisninger).
 4. Hold venstre museknap nede og flyt musen for at trække visningen.
 5. Klik på + og - tegnene nederst til højre for at zoome ind og ud.

På displayet af søgeresultater vises i øverste højre hjørne muligheder for luftfoto (luftfoto) eller et kort med hovedveje og bynavne.

Danmark Gule Sider

Degulesider-databasen indeholder både forretnings- og personlige oversigter, så de "gule sider" offentliggør information om virksomheder (eller virksomheder). Søgeproceduren er den samme:

 1. Indtast navnet på virksomheden i søgefeltet på degulesker.dk. (Det kan være nødvendigt at prøve navnevariationer for en korrekt kamp.)
 2. Klik på 'Kort' for at se et kort.
 3. Klik på 'Ruteplan' for at se en ruteplan (med anvisninger).
 4. Hold venstre museknap nede og flyt musen for at trække visningen.
 5. Klik på + og - tegnene nederst til højre for at zoome ind og ud.

Danmark Telefonbog på engelsk

Webstedet er selvfølgelig kun på dansk (de gule sider = de gule sider, navnebog = navnekatalog) men ved hjælp af Google Chrome kan siderne oversættes ved at højreklikke på en side og vælge oversættelsesindstillingen.

Danmarks Search Pages Website er leveret af TDC - Tele Online, hvis hjemmeside indeholder nogle sider sammen med den overvejende danske tekst. Udover Siderne håndterer TDC også kabel-tv, mobiltelefoner, data mining og en dansk køber og vejledning. TDCs hjemmeside indeholder links til et produktkatalog, andre tjenester, kort og vejledninger, onlineannoncering, virksomheder, katalog over e-mail-adresser, internationale folkeslag og søgesider, internationale kortsider og aktiviteter og brancher. Den primære tjenesteyder på hjemmesiden er TDC A / S og datterselskaberne i TDC-koncernen, herunder TDC Totalløsninger A / S (TDC Solutions) og TDC Internet A / S Danmark.

Danish National Registration Office

Every Dane and resident alien registered with the NRO is assigned a CPR (Civil Personal Registration) number. No one can live or work in Denmark (legally) without one. Application is required within 5 days of arrival in country and may take up to 4 weeks to receive via mail so if you're intending to stay for a while (and work) applying for the card should be top priority. It's necessary to go to an NRO office (Dahlerupsgade 6, 1603 København V; phone: 70 80 70 10) with Birth certificates of all family members, Job offer (if applicable), Marriage certificate, Passport, Proof of residence before entering Denmark, Proof of where you will live in Denmark, Residence permit. The wait time is quite long so be sure to be well prepared. Take as much information as is available to prove who you are and your good standing.

A CPR card is a personal identification card required when conducting most types of activities from seeking medical attention to opening a bank account, dealing with government services, getting paid, buying a house, registering for Utilities, purchasing insurance... The number on the card is date of birth and the last 4 digits are a 'pin number' or personal identification number. If the last number is even the card holder is female. An odd ending number indicates male.

Essentially acquiring a CPR number enrolls a person in the National Register of Persons (CPR-kontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K, cpr@cpr.dk) searchable at borger.dk, which is where 'people search' comes in. After acuiring your ID, to use borger.dk you must apply for a NEM-ID - a bank-issued digital signature that grants access to online services like tax information, commune data and banking.

Residents and companies registered in Denmark are also required to have a NemKonto account (linked to a personal bank account) for receiving direct-deposit government funds for child subsidies, student loans, unemployment benefits, prescription rebates, housing support, social-welfare and pension payments, and tax or VAT refunds. Some private businesses can also deposit directly to a NemKonto account. Apply at NemKonto.dk or request that a Danish bank integrate your bank account. Money can no longer be received by check once NemKonto kicks in but if the payor is unable to deposit directly, it must find a solution.

Hver dansker og resident udlænding, der er registreret hos NRO, tildeles et CPR-nummer (Civil Personal Registration). Ingen kan bo eller arbejde i Danmark (lovligt) uden en. Ansøgning er påkrævet inden for 5 dage efter ankomst til landet og det kan tage op til 4 uger at modtage via mail, så hvis du har til hensigt at blive et stykke tid (og arbejde), der ansøger om kortet, bør være højeste prioritet. Det er nødvendigt at gå til et NRO-kontor (Dahlerupsgade 6, 1603 København V; telefon: 70 80 70 10) med fødselsattest for alle familiemedlemmer, Jobtilbud (hvis relevant), Ægteskabsattest, pas, bevis for bopæl inden indrejse i Danmark, Bevis for, hvor du bor i Danmark, opholdstilladelse. Ventetiden er ret lang, så sørg for at være godt forberedt. Tag så mange oplysninger, som er tilgængelige for at bevise, hvem du er og din gode status.

Et HLR-kort er et personligt identifikationskort, der kræves, når man udfører de fleste typer aktiviteter, fra at søge lægehjælp til at åbne en bankkonto, håndtere offentlige tjenester, få betalt, købe et hus, tilmelde sig hjælpeprogrammer, købe forsikring ... Nummeret på kortet er fødselsdato og de sidste 4 cifre er et 'pin nummer' eller et personlig identifikationsnummer. Hvis det sidste nummer er endda, er kortholderen kvindelig. Et ulige slutnummer angiver han.

Væsentligt erhvervelse af et CPR-nummer tilmelder en person i det nationale register over personer (CPR-kontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K, cpr@cpr.dk), der kan søges på borger.dk, og det er her 'folkesøgning' kommer ind. Efter anskaffelse af dit ID, for at bruge borger.dk skal du ansøge om en NEM-ID - en bankudstedt digital signatur, der giver adgang til onlinetjenester som skatteoplysninger, kommunedata og bank.

Beboere og virksomheder, der er registreret i Danmark, er også forpligtet til at have en NemKonto-konto (knyttet til en personlig bankkonto) til modtagelse af direkte indskudsmidler til børnetilskud, studielån, arbejdsløshedsunderstøttelse, receptpligtig rabat, boligstøtte, social velfærd og pension betalinger og skat eller momsrefusion. Nogle private virksomheder kan også indbetale direkte til en NemKonto-konto. Ansøg hos NemKonto.dk eller anmod om, at en dansk bank integrerer din bankkonto. Penge kan ikke længere modtages med check, når NemKonto kommer ind, men hvis betaleren ikke er i stand til at indbetale direkte, skal den finde en løsning.

People Search Global© https://www.people-search-global.com 2003-2019