People Search Denmark
People Search Denmark

Find Danes and people who have lived or visited Denmark using 100% free people search services online. Never a charge.


Click on 'Open' above to begin totally free searches for firms (firma), Danes (mennesker), addresses (adresser) and reverse phone numbers (telefonnumre). Other sites may include topographical maps, travel routes (by bus, car, metro and ferry) as well as live-traffic conditions.

No Charge Search for Persons No Charge Search for Persons, Addresses and Telephone Numbers

 1. In the engine's search box on degulesker.dk type the name of the business or individual, the address or phone number. For a large number of returns and possible matches use only a last name. For a search for a specific person enter a more complete name.
 2. Click on the 'spyglass icon' to conduct the search:
 3. The service is completely free.

Search Degulesider

How To Find Someone Who Lives In Denmark

To find someone in Denmark:

 1. In the search box on degulesker.dk type the name of the business or individual or complete address.
 2. Click on 'Kort' to view a map.
 3. Click on 'Ruteplan' to view a real plan (with directions).
 4. Hold the left-mouse button down and move the mouse to drag the view.
 5. Click on the + and - signs at the lower right to zoom in and out.

On the display of world search results, in the upper-right corner, options are provided for an aerial view (luftfoto) or a map with main roads and town names.

Find a Person from Denmark

Use the free search service on this webpage to enter a name, address or phone number to locate someone from Denmark. No charge!

The Degulesider database contains both business and personal listings so the 'yellow pages' are published information about businesses (or firms). The reference is 100% free. The search procedure is the same now:

 1. In the search box on degulesker.dk type the name of the business. (It may be necessary to try name variations for a correct match.)
 2. Click on 'Kort' to view a map.
 3. Click on 'Ruteplan' to view a route plan (with directions).
 4. Hold the left-mouse button down and move the mouse to drag the view.
 5. Click on the + and - signs at the lower right to zoom in and out.

Free Denmark Phone Number Lookup

Use the free search services on this webpage to find phone numbers by name or address, or enter the phone number to lookup the owner of the number.

The site of course is written in Danish only (de gule sider = the yellow pages; navnebog = name directory) but using Google Chrome, the pages can be translated by right clicking on any page and selecting the translation option.

The DK advanced people search website is provided by TDC at no charge - Tele Online, whose website provides some pages along with the predominantly Danish text. In addition to the Pages, TDC also handles cable TV, mobile phones, data mining, and a Danish Buyer and Guide. TDC's website provides links to a product catalog, other services, maps & directions, online advertising, businesses, catalogue of email addresses, international ppl and search sites, international map sites, and activities and industries. The primary peoplesearch service provider on the home page is TDC A/S and the subsidiaries in the TDC Group, including TDC A/S (TDC Solutions) and TDC Internet A/S Denmark.

Find Addresses In Denmark

On this page click 'Open' to begin a free search for addresses in Denmark and around the world. No credit card required.

Every Dane and resident alien registered with the NRO is assigned a CPR (Civil Personal Registration) number which can be looked up. No one can live or work in Denmark (legally) without one. Application is required within 5 days of arrival in country and may take up to 4 weeks to receive via mail so if you're intending to stay for a while (and work) applying for the card should be top priority. It's necessary to go to an NRO office (Dahlerupsgade 6, 1603 Kbenhavn V; phone: 70 80 70 10) with Birth certificates of all family members, Job offer (if applicable), Marriage certificate, Passport, Proof of residence before entering Denmark, Proof of where you will live in Denmark, Residence permit. The wait time is quite long so be sure to be well prepared. Take as much information as is available to prove who you are and your good standing.

A CPR card is a personal identification card required when conducting most types of activities from seeking medical attention to opening a bank account, dealing with government services, getting paid, locating a house, registering for Utilities, purchasing insurance... The number on the card is date of birth and the last 4 digits are a 'pin number' or personal identification number. If the last number is even the card holder is female. An odd ending number indicates male.

Essentially acquiring a CPR number enrolls a person in theational Register of Persons (CPR-kontoret, Holmens Kanal 22, 1060 K?benhavn K, cpr@cpr.dk) searchable at borger.dk, which is where 'people search' comes in. After acquiring your ID, to use borger.dk you must apply for a NEM-ID - a bank-issued digital signature that grants access to online services like tax information, commune data and banking.

Residents and companies registered in Denmark are also required to have a NemKonto account (linked to a personal bank account) for receiving direct-deposit government funds for child subsidies, student loans, unemployment benefits, prescription rebates, housing support, social-welfare and pension payments, and tax or VAT refunds. Some private businesses can also deposit directly to a NemKonto account. Apply at NemKonto.dk or request that a Danish bank integrate your bank account. Money can no longer be received by check once NemKonto kicks in but if the payer is unable to deposit directly, it must find a solution.

Neighboring countries like Finland are also good places to look for Danes as the span between them is wide open. Danes have also visited or moved abroad.

Dette sted er de danske 'gule sider', der giver gratis søgninger efter firmaer (firma), mennesker (mennesker), adresser (adresser) og telefonnumre (telefonnumre). Det inkluderer et topografisk kort (af sortering), rejseruter (med bus, bil, metro og færge) samt levende trafikforhold.

Ingen gratis søgning efter virksomheder, personer, adresser og telefonnumre

 1. I søgefeltet på degulesker.dk skal du skrive navnet på virksomheden eller den enkelte, adressen eller telefonnummeret. Brug kun et efternavn til et stort antal returneringer og mulige kampe. For at søge efter en bestemt person skal du indtaste et mere komplet navn.
 2. Klik på 'spyglassikonet' for at udføre søgningen/

degulesider

Lookup en Hjemmeadresse

 1. I søgefeltet på degulesker.dk skal du skrive navnet på virksomheden eller den individuelle eller komplette adresse.
 2. Klik på 'Kort' for at se et kort.
 3. Klik på 'Ruteplan' for at se en ruteplan (med rutevejledning).
 4. Hold venstre museknap nede, og flyt musen for at trække visningen.
 5. Klik på + og - tegnene nederst til højre for at zoome ind og ud.

I visningen af søgeresultater i øverste højre hjørne er der muligheder for en luftfoto (luftfoto) eller et kort med hovedveje og bynavne.

Danmark Gule Sider

Degulesider-databasen indeholder både forretnings- og personlige lister, så de 'gule sider' offentliggøres oplysninger om virksomheder (eller firmaer). Søgeproceduren er den samme:

 1. Indtast navnet på virksomheden i søgefeltet på degulesker.dk. (Det kan være nødvendigt at prøve navnevariationer for en korrekt match.) Klik på 'Kort' for at se et kort. Klik på 'Ruteplan' for at se en ruteplan (med rutevejledning). Hold venstre museknap nede, og flyt musen for at trække visningen. Klik på + og - tegnene nederst til højre for at zoome ind og ud.

Danmarks telefonbog på engelsk

Webstedet er selvfølgelig kun skrevet på dansk (de gule sider = de gule sider; navnebog = navnekatalog), men ved hjælp af Google Chrome kan siderne oversættes ved at højreklikke på en vilkårlig side og vælge oversættelsesindstillingen.

Webstedet med danske søgesider leveres af TDC - Tele Online, hvis websted indeholder nogle sider sammen med den overvejende danske tekst. Ud over siderne håndterer TDC også kabel-tv, mobiltelefoner, data mining og en dansk køber og guide. TDCs websted indeholder links til et produktkatalog, andre tjenester, kort & retninger, online reklame, virksomheder, katalog over e-mail-adresser, internationale mennesker og søgesider, internationale kortsteder og aktiviteter og industrier. Den primære tjenesteudbyder på hjemmesiden er TDC A / S og datterselskaberne i TDC-gruppen, herunder TDC A / S (TDC Solutions) og TDC Internet A / S Danmark.

Hver dansker og resident udlænding, der er registreret hos NRO, tildeles et CPR-nummer (Civil Personal Registration). Ingen kan bo eller arbejde i Danmark (lovligt) uden en. Ansøgning er påkrævet inden for 5 dage efter ankomst til landet og det kan tage op til 4 uger at modtage via mail, så hvis du har til hensigt at blive et stykke tid (og arbejde), der ansøger om kortet, bør være højeste prioritet. Det er nødvendigt at gå til et NRO-kontor (Dahlerupsgade 6, 1603 K? Benhavn V; telefon: 70 80 70 10) med fødselsattest for alle familiemedlemmer, Jobtilbud (hvis relevant), Ægteskabsattest, pas, bevis for bopæl inden indrejse Danmark, bevis for, hvor du bor i Danmark, opholdstilladelse. Ventetiden er ret lang, så sørg for at være godt forberedt. Tag så mange oplysninger, som er tilgængelige for at bevise, hvem du er og din gode status.

Et CPR-kort er et personligt identifikationskort, der kræves, når man udfører de fleste typer aktiviteter, fra at søge lægehjælp til at åbne en bankkonto, håndtere offentlige tjenester, få betalt, købe et hus, tilmelde sig hjælpeprogrammer, købe forsikring ... Nummeret på kortet er fødselsdato, og de sidste 4 cifre er et 'pin nummer' eller et personlig identifikationsnummer. Hvis det sidste nummer er endda, er kortholderen kvindelig. Et ulige slutnummer angiver han.

Væsentligt erhvervelse af et CPR-nummer tilmelder en person i det nationale register over personer (CPR-kontoret, Holmens Kanal 22, 1060 K? Benhavn K, cpr@cpr.dk), der kan søges på borger.dk, og det er her, 'folkesøgning' kommer ind Efter at have anskaffet dit ID skal du bruge borger.dk til at ansøge om en NEM-ID - en bankudstedt digital signatur, der giver adgang til onlinetjenester som skatteinformation, kommunedata og bank.

Beboere og virksomheder, der er registreret i Danmark, er også forpligtet til at have en NemKonto-konto (knyttet til en personlig bankkonto) til modtagelse af direkte indskudsmidler til børnetilskud, studielån, arbejdsløshedsunderstøttelse, receptpligtig rabat, boligstøtte, social velfærd og pension betalinger og skat eller momsrefusion. Nogle private virksomheder kan også indbetale direkte til en NemKonto-konto. Ansøg hos NemKonto.dk eller bede om, at en dansk bank integrerer din bankkonto. Penge kan ikke længere modtages med check, når NemKonto kommer ind, men hvis betaleren ikke er i stand til at indbetale direkte, skal den finder en løsning.

also: Gule Sider Personer Danmark

People Search Global© | 14241 Dallas Pkwy, Dallas, TX 75254 | 888-427-5778 | 2003-2024 | Directory Information