People Search

People Search Filipinos

* Required

This people search service is not free, but it's 'cheap' and does a more thorough search for people who can't be located using free services. There is no charge to search for people. Just enter a person's name and view the results. A list of people matching your criteria will be presented along with a sample of available information which you may preview without charge.

To find people in the Philippines, it may be helpful to know that most Filipinos are descendants of Indonesia and Malaysia. Their ancestors came to the islands over many years, displacing the Aboriginese. The Chinese comprise the largest ethnic minority. They have been an important contributor to commerce for centuries. Many Philippinos have Spanish or American blood due to the many years of the pesence of Spain and America during the 1800-1900's. There is also a mix of Arabic and Indian ancestory. About ninety percent of the population is Christian because of the four hundred years of Spanish and American occupation. The non-Hispanicized groups are Muslims in the Sulu Archipelago and Mindanao and northern Luzon.

With over 7,000 islands and no Internet service on many of them, an effective online people finder is difficult to develop. The people of the Philippines have been scattered and segregated, spawning about eighty-seven languages and dialects, most of which came from Malayasian-Polynesian linguistics. There are eight primary languages spoken by about 85% of the population. Filipinos in the cental Vasyas speak Cebuano. Those in Manila use Tagalog. Ilocano is spoken in northern Luzon and Philippinos in Mindanao talk in Maranao. A national language, Pilipino, is now taught in schools in government's attempt to unify the language.

People Search Philippines major cities: Bacolod, Baguio, Pangasinan, Banaue, Bataan, Palawan, Batangas, Bohol, Vigan, Boracay, Cagayan de Oro, Pampanga, Cavite, Cebu, Leyte, Davao, Iloilo, Puerto Galera, Laguna, Laoag, Olongapo, PI Tagaytay, Subic and Tarlac.

Ang kini nga mga tawo nga nagsiksik sa serbisyo dili libre, apan kini 'barato' ug ang usa ka mas bug-os nga pagpangita sa mga tawo nga dili mahimutang gamit ang libre nga mga serbisyo. Walay bayad ang pagpangita sa mga tawo. Pagsulod lang sa ngalan sa usa ka tawo ug tan-awa ang mga resulta. Ang usa ka lista sa mga tawo nga nagtumbok sa imong mga sumbanan ipresentar uban sa usa ka sampol sa mga impormasyon nga mahimo nimo nga makita kung walay bayad.

Aron makit-an ang mga tawo sa Pilipinas, makatabang nga mahibal-an nga kadaghanan sa mga Pilipino mga kaliwat sa Indonesia ug Malaysia. Ang ilang mga katigulangan miadto sa kapuloan sulod sa daghang katuigan, nga nagpahilayo sa Aborigin. Ang mga Insek naglangkob sa kinadak-ang etnikong minorya. Sila usa ka importante nga kontribyutor sa komersiyo sulod sa mga siglo. Daghang mga Pilipino adunay dugo nga Espanyol o Amerikano tungod sa daghan nga mga tuig sa pag-uswag sa Espanya ug Amerika sa panahon sa 1800-1900. Adunay usa usab ka pakigsama sa Arabic ug Indian ancestor. Mga siyam ka porsyento sa populasyon ang Kristiyano tungod sa upat ka gatus ka tuig nga trabaho sa Espanyol ug Amerikano. Ang mga grupo nga dili Espanyolado mga Muslim sa Archipelago sa Sulu ug Mindanao ug sa amihanang Luzon.

Tungod sa kapin sa 7,000 ka mga isla ug walay serbisyo sa Internet sa kadaghanan niini, ang usa ka epektibo nga online nga mga nakakita sa tawo lisud nga mapalambo. Ang mga tawo sa Pilipinas nagkatibulaag ug nagpalain, nagsabwag sa mga kawaloan ug pito ka pinulongan ug mga diyalekto, kadaghanan gikan sa Malayasian-Polynesian nga pinulongan. Adunay walo ka nag-unang mga pinulongan nga gigamit sa mga 85% sa populasyon. Ang mga Pilipino sa cental Vasyas nagsulti sa Cebuano. Ang mga taga-Manila naggamit sa Tagalog. Ang Ilocano gisulti sa amihanang Luzon ug Pilipino sa Mindanao nga pakigpulong sa Maranao. Usa ka nasyonal nga pinulongan, Pilipino, gitudlo karon sa mga eskwelahan sa paningkamot sa gobyerno nga mahiusa ang pinulongan.

People Search Global© 2003-2020